Abteilung für Umweltverwaltungs- und Anlagenrecht

Leiter: Univ.-Prof. Dr. Andreas Hauer
Universitätsprofessor: Univ.-Prof. Dr. Mathis Fister
Assistenzprofessorin: Ass.-Prof.in Dr.in Elisabeth Poltschak
UniversitätsassistentInnen:

Univ.-Ass. Mag. Simon Haberl
Univ.-Ass. Dr. Maximilian Hofmann
Univ.-Ass. Mag. Thomas Kaltenleitner
Univ.-Ass. Mag. Michael Raab