An unserem Institut arbeiten 4 Forschungsgruppen:

Forschungsgruppe Prof. HILD

Hydrogele

Elastische Hydrogele für "Soft Electronics"

Forschungsgruppe Prof. EDER

Struktur-
entwicklung

Forschungsgruppe Prof. KRACALIK

Rheologie